เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน พร้อมดูรายละเอียดโครงการอุดหนุนในปี 2024

เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดคืออะไร

เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดคือเงินของสวัสดิการที่รัฐบาลช่วยเหลือในการแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิติที่ดีตาม สิทธิที่จะได้รับซึ่งโครงการเงินอุดหนุนทารกแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมีการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทที่เป็นเงินอุดหนุนบุตรให้กับเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีโดยสามารถลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถที่จะรับเงินอุดหนุนจนกว่าเด็กจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และหลายคนอาจจะสงสัยว่าเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดต่างจากเงินอุดหนุนบุตรประกันสังคมอย่างไร ซึ่งสามารถตอบได้เลยว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจะจ่ายให้กับครอบครัว

ของเด็กแรกเกิดที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ส่วนเงินอุดหนุนบุตรประกันสังคมจะจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตราที่ 39 และมาตราที่ 40 เท่านั้น

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรมีอะไรบ้าง

สำหรับคุณสมบัติของเด็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตามรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนของทางรัฐบาลจะต้องเป็นเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทยที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปจนอายุครบ 6 ปีและต้องเป็นเด็กแรกเกิดที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากหน่วย

งานอื่นของทั้งรัฐบาลและเอกชน โดยเด็กที่จะได้รับเงินเด็กแรกเกิดจะต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด โดยผู้ปกครองสามารถที่จะเช็คเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดและลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลก็ได้ ส่วนพื้นที่เมืองพัทยาสามารถลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาและผู้ที่อาศัยอยู่กรุงเทพมหานครสามารถที่จะขอยื่นเงินอุดหนุนบุตรได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ได้เลยทันทีหรือจะเข้าไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนก็ได้เช่นกันซึ่งเป็นการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรที่สะดวกสบายโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่หน่วยงานของรัฐบาล

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรใช้เอกสารอะไรบ้าง

การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรตามโครงการเงินอุดหนุนทารกแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เอกสารที่จะต้องใช้ในการลงทะเบียนได้แก่ แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร แบบคำร้องในการรับรองสถานะของครอบครัว สูจิบัติเด็กแรกเกิด บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและใบรับรองรายได้ถ้ามี ซึ่งถ้าหากเตรียมเอกสารในการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะยื่นรับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ศาลาว่าการเมืองพัทยาหรือสำนักงานเขตตามท้องที่ที่เราอาศัยอยู่ได้เลยทันที

Scroll to Top